Privacy verklaring Sqales B.V.

Introductie en werkingssfeer

Dit is de privacyverklaring van Sqales B.V.('Sqales') en de aan haar direct gelieerde organisaties. Wij zijn een sales agency en bieden sales en marketing oplossingen voor onze klanten.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met Sqales met uitzondering van haar werknemers.Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

kandidaten, klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van Sqales; en

bezoekers van de website https://sqales.nl/, of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar Sqales. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.  

Bij Sqales nemen we de bescherming van privacy uitermate serieus. We vinden het belangrijk dat er verantwoord met de persoonsgegevens, van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten, wordt omgegaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen u om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd in februari 2021.

Inhoudsopgave

1. BEGRIPPENLIJST
2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN
3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJPERSOONSGEGEVENS
5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITENEUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
7. BEVEILIGING
8. UW RECHTEN
9. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN SQALES
10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
11. CONTACTGEGEVENS/VRAGEN/KLACHTEN
12. BEWAARTERMIJNEN
13. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Begrippenlijst

Betrokkene: 
degene op wie de Persoonsgegevens die  worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie  persoonlijke informatie wordt verwerkt.  

Derden:  
(rechts)personen die geen Betrokkene of  onderdeel zijn van Sqales, zoals: (rechts)personen met wie Sqales op  basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen  verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.  

Persoonsgegevens: 
alle gegevens die betrekking hebben op een  geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle  informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te  identificeren.   

Verwerken:     
alles wat met Persoonsgegevens kan worden  gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen,  gebruiken, verspreiden en vernietigen.  

Verwerkingsverantwoordelijke:  
degene die voor een bepaald doel gegevens  van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit Sqales B.V. 

Deze persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken

Hieronder lichten we toe welkePersoonsgegevens Sqales van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

uw contactgegevens(naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel);

uw geslachtgegevensen geboortedatum;

gegevens na een telefoongesprek met u;  

gegevens uit een e-mail van u;  

betalingsgegevens;

gegevens uit uw cv/gegevens over arbeidsverleden.Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;

uw surfgedrag op de website, zoals:
o welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;
o de wijze waarop u door de website navigeert;
o of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
o de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;

het besturingssysteem dat u gebruikt;

uw browsertype en IP-adres;

het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;

de geolocatie;

de gegevens die u van de website heeft gedownload.Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;

gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om uw identiteit na te gaan;

om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;

om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van Sqales;

om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;

om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;

voor interne kwaliteitsdoeleinden;

om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

voor marketing/commerciële doeleinden;

voor werving en selectie;

om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Sqales rust;

om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;

gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;

voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;

om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;

om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren

Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om Persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.

Wij gebruiken de volgende gronden:

u heeft aan Sqales uitdrukkelijk toestemming gegeven;

het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;

het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;

wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.


Sqales kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;  

het beschermen van uw veiligheid;

het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Sqales;

voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;

de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;

het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;

communiceren met u en andere relaties van Sqales;

het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van Sqales werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt Sqales ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.

Van de volgende categorieën van Derden kan Sqales gebruik maken:

Organisaties waar Sqales recruitment diensten voor levert;  

IT beheer;

websitebeheer;

websitehosting.

Sqales blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Sqales sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

Sqales kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw Persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

Delen van persoonsgegevens buiten Europese economische ruimte

Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal Sqales uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
2. indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Sqales; of
4. indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of  
5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van Sqales en Sqales passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin Sqales uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

Beveiliging

Bij Sqales nemen we niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Goede beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal. Daarom proberen we bij Sqales het zo moeilijk mogelijk te maken voor kwaadwillenden om toegang te verkrijgen tot onze systemen.

We hebben onder meer de volgendemaatregelen genomen:  

alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;

alle werknemers van Sqales hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);

elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;

de website is beveiligd via https;

we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Uw rechten

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Sqales of door een e-mail te sturen aan: hello@icecreammedia.nl. Sqales controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Sqales zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Sqales u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

1. Inzage Persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens Sqales van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.  

2. Wijzigen Persoonsgegevens
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat Sqales verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal Sqales dit meteen verbeteren. Indien Sqales uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Sqales u hiervan op de hoogte.  

3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die Sqales van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4. Intrekken van toestemming
U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek zal Sqales de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
U kunt de Persoonsgegevens die Sqales van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.  

6. Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Sqales, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.

7. Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door Sqales wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van Sqales of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien Sqales zich op deze grondslagen baseert maakt Sqales een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Sqales te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.  

8. Recht om een klacht in te dienen/juridische procedure te starten
Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. U vindt de contactgegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens door hier te klikken.

Minderjarigen op de website van Sqales

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend onder toezicht van uw ouder/ voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

Cookies en vergelijkbare technieken

Sqales maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. Sqales is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. Sqales kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van Sqales worden deze kleine stukjes herkend.  

Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden op: https://Sqales.com/nl/cookie-statement

Contactgegevens/
vragen/klachten

Onze contactgegevens zijn:

Sqales B.V.  
Rokin 46-1
1012 KV Amsterdam,
info@sqales.nl
+31207401406

Bewaartermijnen

Sqales bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Sqales bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Sqales bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Sqales heeft. Ook na afloop van een overeenkomst met Sqales kan het zijn dat gegevens over bijvoorbeeld contactpersonen bewaard blijven, onder andere wanneer deze gekoppeld zijn aan een contract, factuur of een ander officieel document.

Wij bewaren gegevens van (potentiële) kandidaten voor een periode van 3 jaar. Na deze periode zullen we de (potentiële) kandidaat opnieuw om toestemming vragen voor het bewaren van diens gegevens (voor eveneens een periode van 3 jaar). Op het moment dat een potentiële kandidaat niet meer door ons benadert wenst te worden, kan hij een verzoek indienen voor het verwijderen van diens gegevens uit onze systemen.

Indien u gesolliciteerd heeft op een van onze interne vacatures maar u niet uitgenodigd bent voor een gesprek, of wanneer we er samen onverhoopt toch niet uit komen, bewaren we uw gegevens nog 4 weken. Na deze periode zullen we de uw toestemming vragen voor het bewaren van de gegevens voor een periode van 3 jaar. Dat doen we zodat we u later nog eens kunnen benaderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe vacatures zijn vrijgekomen die aansluiten bij uw profiel.

Wijzigingen en toepasselijk recht

Het kan zijn dat we de Privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de wet andere eisen stelt, omdat we onze dienstverlening uitbreiden, of omdat we vinden dat we het anders moeten verwoorden. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.  Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Sqales en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
*******